Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2013-09, procesja
[WiwiHome :: Diakonie :: Diakonia Liturgiczna :: Bieżąca strona]  

Komentarze liturgiczne

Poniższe komentarze pochodzą z pisma formacyjnego Ruchu "Wieczernik".

4 maja 2014, III niedziela wielkanocna

Dz 2,14.22–33; Ps 16; 1 P 1,17–21; Łk 24,13–35

Zmartwychwstały Pan przychodzi do nas tak, jak przyszedł do swoich uczniów. Przynosi pokój, który mamy zanieść całemu światu. Uczniom w Emaus dał się poznać po znaku łamania chleba, słuchaczom Piotra – przez słowo proroctwa Dawida. Nam również daje się poznać przez słowo i znak, przez swoją obecność w sakramentach.

11 maja 2014, IV niedziela wielkanocna

Dz 2,14a.36–41; Ps 23; 1 P 2,20b–25; J 10,1–10

Chrystus, Dobry Pasterz, zna wszystkie nasze potrzeby i słabości. Wzywa nas po imieniu, przez posługę Kościoła, i wzywa do nawrócenia, życia w sprawiedliwości i pokorze. Tylko On, obecny w Kościele, jest bramą prowadzącą do życia wiecznego.

18 maja 2014, V niedziela wielkanocna

Dz 6,1-7; Ps 33; 1 P 2,4-9; J 14,1-12

Chrystus przez głoszenie Królestwa Bożego i miłosierdzie względem chorych, ubogich i opuszczonych pokazał nam Ojca – pełnego miłości i zatroskanego o zbawienie człowieka. Tego samego Boga objawia nam Kościół, przez nieustanne głoszenie Ewangelii i pełnienie dzieł miłosierdzia. Do ukazywania przez nasze życie miłości Ojca, przez chrzest i włączenie do wspólnoty Kościoła, został wezwany również każdy z nas.

25 maja 2014, VI niedziela wielkanocna

Dz 8,5–8.14–17; Ps 66; 1 P 3,15–18; J 14,15–21

Przez posługę apostołów wierzący otrzymywali Ducha Świętego, by ich umacniał. My również, żyjący wśród przeciwności, trudów i cierpień otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego – przez posługę Kościoła Bóg udziela nam Ducha Pocieszyciela, który wspiera nas w walce ze złem, umacnia i uświęca.

1 czerwca 2014, niedziela, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Jezus powołuje nas do swojej służby, abyśmy tak jak apostołowie napełnieni Duchem Świętym, byli Jego świadkami. W naszym życiu jest ciągle obecny wśród nas, w żywym Kościele. Daje nam Ducha mądrości, abyśmy pomimo naszych słabości z nadzieją wybierali tę drogę, która wiedzie ku prawdziwej radości - zbawieniu.

8 czerwca 2014, niedziela, uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Dz 2,1–11; Ps 104; 1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23

Bóg posyła do nas Swojego Ducha. Jest On znakiem Bożej miłości. Tylko On daje nam siłę i moc, abyśmy całym naszym życiem mogli świadczyć, że Jezus jest Panem. Tylko On uzdalnia nas do ofiarnej służby dla wspólnego dobra. Chrystus przez Ducha Świętego i dzisiaj daje Kościołowi prawdziwy pokój i przebaczenie, jak niegdyś zgromadzonym w Wieczerniku apostołom.

15 czerwca 2014, niedziela, uroczystość Najświętszej Trójcy

Wj 34,4b–6.8–9; Dn 3; 2 Kor 13,11–13; J 3,16–18

Bóg jest z nami. Jak niegdyś w słupie obłoku szedł pośród Izraelitów, tak teraz w Eucharystii przychodzi do swego Kościoła, by nas prowadzić do ziemi obiecanej – do zbawienia. Bóg jest tajemnicą, ale jest wierny i miłosierny względem każdego człowieka. Objawił się nam, bo pragnie naszego zbawienia. Dziś zostaliśmy zaproszeni do wspólnoty z Bogiem na wzór wspólnoty Trójcy Świętej.

19 czerwca 2014, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pwt 8,2-3.14b-16a; Ps 147B; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58

Bóg daje nam pokarm na trudy ziemskiej pielgrzymki. Jak przed wiekami sycił manną na pustyni Naród Wybrany zdążający do Ziemi Obiecanej, tak i dziś karmi nas swoim świętym Ciałem i Krwią, abyśmy nie ustali w drodze do nieba, do świętości. Mocą tego pokarmu jesteśmy w stanie wypełniać nakazy Ewangelii, czynić dobro i być świadkami miłości.

22 czerwca 2014, XII niedziela zwykła

Jr 20,10–13; Ps 69; Rz 5, 12–15; Mt 10,26–33

Wierność Bogu bywa przyczyną prześladowań i cierpień – tak za czasów Jeremiasza, za czasów apostołów, jak i po dziś dzień. Chrystus wzywa nas do wytrwałości w przeciwnościach – dzięki Niemu i przez Niego wierzący wchodzą przez cierpienie do zwycięstwa i chwały. On sam pokonał grzech, przyczynę naszych słabości.

29 czerwca 2014, niedziela, uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

Dz 12,1-11; Ps 34; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19

Jako członkowie Kościoła zostaliśmy powołani – na wzór apostołów – do głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom oraz do bycia świadkami Bożej miłości, nawet za cenę prześladowania, cierpienia czy przelania krwi. Dzięki świadectwu pierwszych chrześcijan, zostały położone fundamenty pod jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Dzięki naszemu świadectwu Kościół ten może się rozwijać i wskazywać wszystkim drogę do zbawienia.


Murarka ogrodowa

Ostatnio modyfikowane: 06.05.2014 by marekk