Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2013-09, procesja
[WiwiHome :: Diakonie :: Diakonia Oaz Rekolekcyjnych :: Bieżąca strona]  

Jak wypełnić kartę zgłoszenia

Uprzejmie informujemy, że od 2011 r. opinia lekarza o stanie zdrowia na kartach zgłoszeń osób niepełnoletnich nie jest wymagana. Informacje te podają rodzice lub opiekunowie. 

Proszę zwrócić uwagę na informację o dacie chrztu - należy podać konkretną datę i miejsce chrztu (obowiązkowo dla rekolekcji ONŻ 2)

Jak prawidłowo wypełnić kartę:

 1. Dane personalne:
  • Wszystkie pola należy wypełnić drukowanymi literami.
  • Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe. W przypadku braku telefonu komórkowego prosimy o podanie jakiegokolwiek telefonu kontaktowego: np. domowego, do rodziców do pracy lub grzecznościowego.
  • W polu parafia/wspólnota należy wpisać tytuł parafii, z którą związana jest wspólnota, w której formuje się lub posługuje dana osoba Analogiczna uwaga dotyczy pól rejon i diecezja.
  • W przypadku animatorów posługujących na szczeblu ponadparafialnym (rejonowym lub diecezjalnym) w pole parafia/wspólnota należy wpisać nazwę diakonii, zaś pola rejon i diecezja wypełnić właściwie dla obszaru na jakim działa diakonia.
  • W polu data i miejsce chrztu należy wpisać datę oraz parafię i miejscowość, gdzie chrzest się odbył.
 2. Zgłoszenie:
  • Uczestnicy zaznaczają dokładnie jeden termin i dokładnie jeden stopień rekolekcji.
  • Animatorzy, którzy są dyspozycyjni (mogą podjąć służbę w różnych terminach lub na różnych stopniach rekolekcji) oznaczają to przez zakreślenie więcej niż jednego turnusu, stopnia lub rodzaju posługi. Taka postawa jest bardzo mile widziana, gdyż znacznie ułatwia pracę DOR.
  • Osoba zgłaszająca się powinna potwierdzić wolę uczestnictwa w rekolekcjach i przestrzegania obowiązujących na nich zasad własnoręcznym podpisem. Brak podpisu jest rozumiany jako brak akceptacji tych zasad i uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia.
  • W przypadku osób niepełnoletnich do wyjazdu na rekolekcje konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów.
 3. Informacje o stanie zdrowia:
  • Informacje o stanie zdrowia uczestników wypełnia rodzic lub opiekun.
  • Osoby pełnoletnie mogą, na własną odpowiedzialność, wypełnić to pole samodzielnie.
  • W przypadku braku informacji o stanie zdrowia karta osoby niepełnoletniej nie zostanie przyjęta.
 4. Informacje dotyczące przygotowania do rekolekcji:
  • Jeżeli karta jest wypełniania przed końcem roku formacyjnego, pola dotyczące ilości spotkań, celebracji, Dni Wspólnoty i Oaz Modlitwy w ciągu całego roku należy wypełnić stosując zapis: A+B, gdzie A oznacza liczbę spotkań, które faktycznie miały miejsce do momentu wypełniania karty, zaś B jest planowaną liczbą spotkań, które mają się odbyć przed wyjazdem na rekolekcje (np. zapis 8+2 oznacza, że dana osoba uczestniczyła już w 8 spotkaniach i do wyjazdu na rekolekcje będzie uczestniczyć jeszcze w dwóch) .
  • W pola dotyczące liczby spotkań w miesiącu należy wpisać przeciętną liczbę spotkań w miesiącu (uśrednioną na przestrzeni całego roku formacyjnego).
  • Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty (dotyczy zgłoszeń animatorów) - prosimy o podanie numeru zaświadczenia poświadczającego posiadanie uprawnień wychowawcy kolonijnego, kierownika placówek wypoczynku, lub wskazanie innego trybu zdobycia powyższych uprawnień oraz o podanie informacji o innych kursach (np.: kursie pedagogiki zabawy, kursie wodzirejów zabaw bezalkoholowych, kursie pierwszej pomocy)
 5. Informacje dotyczące zaangażowania w życie/posługę we wspólnocie:
  • W przypadku karty uczestnika, pole to wypełnia animator danej osoby, w przypadku karty animatora - moderator lub odpowiedzialny wspólnoty.
  • Wypełniając to pole należy skupić się przede wszystkim na informacjach opisujących w sposób «jakościowy» podejście danej osoby do różnorakich zadań i problemów jakie pojawiają się w życiu wspólnoty. Wyliczanie podejmowanych działań i wykorzystywanych talentów ma tu znaczenie drugorzędne.
 6. Poręczenie osób odpowiedzialnych za formację uczestnika:
  • Warunkiem koniecznymuczestnictwa w rekolekcjach jest odpowiedni stopień przygotowania do nich rozumiany jako właściwy dla typu danych rekolekcji poziom rozwoju religijnego i osobowego. Oceny takiej dokonują na drodze rozeznania osoby odpowiedzialne za formację i wzrost uczestnika:
   • animator grupy formacyjnej,
   • moderator (jeśli we wspólnocie jest moderator) lub
   • świecki odpowiedzialny wspólnoty,
   potwierdzając ją własnoręcznym podpisem. Tylko na tej podstawie DOR może skierować uczestnika na dane rekolekcje.
  • Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku osób zgłaszających się do posługi na rekolekcjach, z tym, że stopień przygotowania animatorów do podjęcia posługi potwierdza moderator lub odpowiedzialny wspólnoty.
  • Animatorów prosimy o podanie numeru telefonu (najlepiej komórkowego), tak aby umożliwić nawiązanie kontaktu diakonii oazy (w razie potrzeby) w trakcie przebywania uczestnika na rekolekcjach.

Uwaga:

Nie zostawiamy na karcie niewypełnionych pól. Jeśli dana osoba nie posiada np. telefonu, to w pole telefon należy wstawić kreskę (---).

Ostatnio modyfikowane: 10.07.2017 by ewa