Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2013-09, procesja
[WiwiHome :: Diakonie :: Diakonia Jedności :: Diakonia Jedności - Dokumenty Ruchu :: Bieżąca strona]  

Dyrektorium dóbr doczesnych Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

Wersja robocza - projekt dokumentu


§ 1
1. Dyrektorium Dóbr Doczesnych wydane na podstawie § 36 ust. 4 statutu Stowarzyszenia „Diakonia
Ruchu Światło-Życie”, zwanego dalej DIAKONIĄ, reguluje zasady zarządzania dobrami
materialnymi w Ruchu Światło-Życie.
2. Zapisy niniejszego dyrektorium oparte są o:
– Kodeks Prawa Kanonicznego, w szczególności kanon 319, kanon 1257 §1, kanony 1254-1310;
– ustawę z dnia 17.05.1989 o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej – art. 34, 52-59 (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami).
3. Używane w niniejszym dyrektorium określenie „podmioty Ruchu Światło-Życie” oznacza wszelkie
jednostki struktury Ruchu w szczególności: diecezjalne, rejonowe, parafialne wspólnoty Ruchu, w
tym wspólnoty Domowego Kościoła wszystkich szczebli, centralne, diecezjalne, rejonowe,
parafialne diakonie Ruchu bądź jakiejkolwiek jego części, Centra Światło-Życie, oazowe ośrodki
rekolekcyjne, redakcje czasopism i stron internetowych – o ile inny zakres znaczeniowy nie
wynika z kontekstu lub natury rzeczy.
4. Używane w niniejszym dyrektorium określenie „zwykły zarząd” oznacza akty związane z
normalnym gospodarowaniem finansami, na zwyczajnym poziomie przychodów i wydatków oraz
normalnym gospodarowaniem majątkiem, utrzymaniem jego składników w stanie niepogorszonym,
w ramach aktualnego ich przeznaczenia, niepociągające nadzwyczajnych wydatków i
nieprowadzące do zmiany przeznaczenia rzeczy.
§ 2
1. Mienie DIAKONII jako publicznego stowarzyszenia wiernych jest majątkiem Kościoła
Katolickiego w Polsce, a DIAKONIA zarządza nim przez Moderatora Generalnego i Ekonoma
DIAKONII pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski.
2. Sekcja diecezjalna DIAKONII, zwana dalej DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ zarządza dobrami
doczesnymi przez Moderatora Diecezjalnego i Ekonoma Diakonii Diecezjalnej pod zwierzchnim
kierownictwem biskupa diecezjalnego.
3. Dobrami doczesnymi DIAKONII jest majątek, na który składają się:
– majątek trwały,
– środki obrotowe,
– wartości niematerialne i prawne, w szczególności w postaci praw autorskich i praw pokrewnych.
4. Dobra doczesne pochodzą w szczególności z:
– darowizn, spadków i zapisów,
– zbiórek publicznych,
– zbiórek wewnętrznych wśród członków Ruchu Światło-Życie,
– zbiórek celowych wśród członków Ruchu Światło-Życie,
– składek członkowskich DIAKONII,
– wpłat uczestników rekolekcji,
– składek członków Domowego Kościoła
– dotacji,
– odsetek bankowych,
– dochodów z majątku DIAKONII,
– działalności gospodarczej podmiotów powołanych przez DIAKONIĘ,
– dofinansowań celowych ze środków Fundacji „Światło-Życie”,
– innych dofinansowań celowych.2
§ 3
Cały majątek DIAKONII jest narzędziem do realizacji jej podstawowego celu, jakim jest służba
w założonym przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Ruchu Światło-Życie, aby
zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu
jego misji w świecie współczesnym.
Osoby sprawujące zarząd dobrami doczesnymi
§ 4
1. Dobrami doczesnymi zarządza Moderator Generalny przez Ekonoma DIAKONII, którego
powołuje po konsultacji z Centralną Diakonią Jedności. Ekonomem winna być osoba biegła w
sprawach finansowo-ekonomicznych, posiadająca doświadczenie właściwe dla podejmowanej
posługi.
2. Ekonoma DIAKONII wspiera dwóch doradców wyznaczonych przez Moderatora Generalnego.
Powinny nimi być osoby biegłe w sprawach finansowo-ekonomicznych lub prawnych, posiadające
doświadczenie właściwe dla podejmowanej posługi.
3. W sprawach finansowych i majątkowych oświadczenia woli składają wspólnie Moderator
Generalny i Ekonom DIAKONII.
4. Przed podjęciem aktów przekraczających zakres zwykłego zarządu Moderator Generalny i
Ekonom DIAKONII winni wysłuchać zdania doradców Ekonoma oraz Centralnej Diakonii
Jedności. Akty, których wartość przekracza dziesiątą część przychodów DIAKONII z
poprzedniego roku wymagają zgody Centralnej Diakonii Jedności.
§ 5
Ekonom DIAKONII za zgodą Moderatora Generalnego powołuje głównego księgowego
DIAKONII. Powinna to być osoba biegła w sprawach finansowo-ekonomicznych, posiadająca
doświadczenie właściwe dla podejmowanej posługi.
§ 6
1. Dobrami doczesnymi DIAKONII DIECEZJALNEJ zarządza Moderator Diecezjalny przez
Ekonoma DIAKONII DIECEZJALNEJ, którego powołuje po konsultacji z Diecezjalną Diakonią
Jedności. Ekonomem winna być osoba biegła w sprawach finansowo-ekonomicznych, posiadająca
doświadczenie właściwe dla podejmowanej posługi.
2. Ekonoma DIAKONII DIECEZJALNEJ wspiera dwóch doradców wyznaczonych przez
Moderatora Diecezjalnego. Powinny nimi być osoby biegłe w sprawach finansowo-ekonomicznych
lub prawnych, posiadające doświadczenie właściwe dla podejmowanej posługi.
3. W sprawach finansowych i majątkowych oświadczenia woli składają wspólnie Moderator
Diecezjalny i Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ.
4. Przed podjęciem aktów przekraczających zakres zwykłego zarządu Moderator Diecezjalny i
Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ winni wysłuchać zdania doradców Ekonoma oraz
Diecezjalnej Diakonii Jedności oraz uzyskać pisemną zgodę biskupa diecezjalnego (kanon 1281 §
1). Akty, których wartość przekracza dziesiątą część przychodów DIAKONII DIECEZJALNEJ z
poprzedniego roku wymagają ponadto zgody Diecezjalnej Diakonii Jedności.
§ 7
1. Dobrami doczesnymi pozostającymi w dyspozycji Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu
Światło-Życie, zarządza Para Krajowa Domowego Kościoła przez parę małżeńską Skarbników
Domowego Kościoła, których powołuje za zgodą kręgu centralnego Domowego Kościoła.3
2. Sposoby gospodarowania dobrami doczesnymi pozostającymi w dyspozycji Domowego Kościoła
reguluje dokument wydany przez krąg centralny Domowego Kościoła na podstawie punktu 40.
Zasad Domowego Kościoła. Dokument ten winien być zgodny z przepisami Kodeksu Prawa
Kanonicznego regulującego zarząd dóbr doczesnych oraz z niniejszym dyrektorium. Przed
wydaniem dokumentu i dokonywaniem w nim zmian krąg centralny zasięga opinii Ekonoma
DIAKONII.
§ 8
1. Dobrami doczesnymi pozostającymi w dyspozycji innych podmiotów Ruchu Światło-Życie
zarządzają osoby odpowiedzialne za te podmioty.
2. Jeśli jest taka potrzeba, odpowiedzialni za inne podmioty mogą zwrócić się do Ekonoma
DIAKONII o wydanie dla nich dokumentu określającego zasady gospodarowania dobrami
doczesnymi.
Zasady zarządu dobrami materialnymi
§ 9
Wszystkie podmioty Ruchu Światło-Życie w zarządzie dobrami doczesnymi powinny troszczyć się
o realizację zasady solidarności. W myśl tej wskazanej przez Założyciela zasady wszyscy czują się
współodpowiedzialni za wszystkich, chociaż w ramach organizacji pracy każdy ma wyznaczone
swoje zadania. Pracę diakonii prowadzi się więc zawsze w duchu wzajemnego zainteresowania,
zrozumienia i wspomagania się diakonii różnego rodzaju i poziomu.
§ 10
1. Osoby sprawujące zarząd nad całością lub jakąkolwiek częścią dóbr DIAKONII zobowiązane są
do szczególnej troski o powierzone im dobra. Swoje obowiązki winne wykonywać zgodnie z
przepisami prawa kanonicznego i prawa polskiego, ze starannością dobrego gospodarza.
2. Zarządcy dóbr doczesnych powinni w szczególności:
– czuwać, aby powierzone ich pieczy dobra nie przepadły lub nie doznały jakiejś szkody zawierając
w tym celu odpowiednie umowy ubezpieczenia majątkowego;
– troszczyć się, aby własność dóbr była zabezpieczona środkami ważnymi według prawa polskiego;
– troszczyć się, aby stan faktyczny nieruchomości był zgodny ze stanem prawnym;
– pobierać skrupulatnie i we właściwym czasie dochody z dóbr i należności, pobrane zaś
przechowywać na koncie bankowym i używać ich zgodnie z normami prawnymi;
– opłacać w ustalonych terminach podatki i należności za media;
– spłacać w ustalonych terminach inne należności;
– należycie prowadzić dokumentację finansową i techniczną;
– należycie porządkować i przechowywać oraz strzec dokumenty i dowody, na których opierają się
prawa DIAKONII lub DIAKONII DIECEZJALNEJ do majątku.
§ 11
1. Środki materialne DIAKONII mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów wskazanych
w paragrafie 4 i 5 statutu DIAKONII.
2. Środki materialne pochodzące z wpłat celowych powinny być przeznaczone na sfinansowanie
celów, na które zostały przeznaczone.4
§ 12
1. Moderator Ruchu Światło-Życie każdego szczebla troszczy się o pozyskiwanie środków
materialnych niezbędnych dla funkcjonowania DIAKONII i Ruchu Światło-Życie na szczeblu, za
który jest odpowiedzialny.
2. Wszystkie podmioty Ruchu Światło-Życie i wszyscy jego członkowie powinni wspierać
moderatora w trosce o dobra doczesne, w szczególności w miarę możliwości dzieląc się środkami,
które udało im się pozyskać.
§ 13
1. Diakonie Ruchu Światło-Życie pozyskują środki na prowadzenie swojej działalności od
moderatora Ruchu Światło-Życie odpowiedniego szczebla; mogą je również uzyskiwać
samodzielnie.
2. Inne podmioty Ruchu Światło-Życie pozyskują środki samodzielnie; w razie potrzeby mogą się
zwracać o wsparcie działalności do moderatora Ruchu Światło-Życie odpowiedniego szczebla.
§ 14
1. Wszystkie podmioty Ruchu Światło-Życie samodzielnie zarządzają środkami materialnymi
będącymi w ich posiadaniu, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Dyrektorium.
2. Akty przekraczające zakres zwykłego zarządu dokonywane przez podmioty Ruchu Światło-Życie
działające na szczeblu centralnym wymagają zgody Ekonoma DIAKONII a dokonywane przez
podmioty Ruchu Światło-Życie działające na niższych szczeblach wymagają zgody Ekonoma
odpowiedniej DIAKONII DIECEZJALNEJ. Ekonom udziela zgody po rozważeniu możliwości
sfinansowania aktu i jego skutków finansowych oraz po sprawdzeniu, czy akt nie naruszy celów
wskazanych w paragrafach 4 i 5 statutu.
3. Ekonom może określić kwotę, poniżej której akty przekraczające zakres zwykłego zarządu nie
wymagają jego zgody.
4. Na wniosek zainteresowanego podmiotu Ruchu Światło-Życie Ekonom może określić, jakie
czynności danego podmiotu są aktami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu.
§ 15
1. Do dokonania ważnego przeniesienia własności dóbr stanowiących stały prawnie nabyty majątek
DIAKONII, których wartość mieści się w ramach między najniższą i największą sumą określoną
przez Konferencję Episkopatu Polski, wymagane jest zezwolenie Centralnej Diakonii Jedności,
wydane po zasięgnięciu opinii zarówno Ekonoma DIAKONII, jak i jego doradców (kanon 1291-
1292).
2. Do dokonania ważnego przeniesienia własności dóbr stanowiących stały prawnie nabyty majątek
DIAKONII DIECEZJALNEJ, których wartość mieści się w ramach między najniższą i największą
sumą określoną przez Konferencję Episkopatu Polski, wymagane jest zezwolenie biskupa
diecezjalnego oraz Diecezjalnej Diakonii Jedności, które Diecezjalna Diakonia Jedności wydaje po
zasięgnięciu opinii zarówno Ekonoma DIAKONII DIECEZJALNEJ, jak i jego doradców (kanon
1291-1292).
3. Do ważności przeniesienia własności dóbr, których wartość przekracza najwyższą sumę określoną w
punktach poprzednich lub darowanych na podstawie ślubu, a także kosztownych z racji
artystycznych lub historycznych, potrzebne jest ponadto zezwolenie Stolicy Świętej (kanon 1292 § 2).
§ 16
1. Przed przyjęciem ofiary (darowizny) na rzecz DIAKONII lub DIAKONII DIECEZJALNEJ
Moderator Generalny lub Moderator Diecezjalny zasięga opinii Ekonoma. Przed przyjęciem 5
winien rozważyć czy ofiara (darowizna) jest moralna i godziwa, czy nie będzie stanowiła
obciążenia dla DIAKONII lub DIAKONII DIECEZJALNEJ oraz czy nie ma w niej ukrytych
jakichkolwiek zobowiązań.
2. Na przyjęcie ofiar (darowizn) na rzecz DIAKONII lub DIAKONII DIECEZJALNEJ z obciążeniem
określającym sposób korzystania (np. obciążonych hipoteką, zastawem, służebnością, dzierżawą)
lub stawiającym warunek wymagana jest zgoda Centralnej Diakonii Jedności lub odpowiednio
Diecezjalnej Diakoni Jedności wydana po zasięgnięciu opinii zarówno Ekonoma jak i jego
doradców.
§ 17
Dla podjęcia aktów nadzwyczajnego zarządzania określonych przez Konferencję Episkopatu Polski
wymagana jest zgoda organów wskazanych przez Konferencję Episkopatu Polski oraz Centralnej
Diakonii Jedności lub w odniesieniu do aktów podejmowanych na szczeblu diecezjalnym
Diecezjalnej Diakonii Jedności. Centralna Diakonia Jedności i Diecezjalna Diakonia Jedności
wydają zgodę po wysłuchaniu opinii odpowiednio Ekonoma DIAKONII i jego doradców lub
Ekonoma DIAKONII DIECEZJALNEJ i jego doradców.
§ 18
1. Moderatorzy i odpowiedzialni Ruchu mogą korzystać ze środków będących w dyspozycji
podmiotu, za który są odpowiedzialni na pokrycie zwykłych wydatków związanych z pełnieniem
ich posługi.
2. Wydatki nadzwyczajne związane z pełnieniem posługi, nie będące związane z aktami
przekraczającymi zakres zwykłego zarządu, wymagają zgody danej diakonii odpowiedniego
szczebla, a jeśli jej nie ustanowiono, zgody moderatora Ruchu Światło-Życie odpowiedniego
szczebla.
§ 19
1. Koszty rekolekcji organizowanych przez Ruch Światło-Życie pokrywane są z opłat uczestników
rekolekcji.
2. Animatorzy mogą ponosić opłaty w zmniejszonej wysokości.
3. Organizatorzy mogą pozyskiwać dofinansowanie rekolekcji. Dofinansowanie przeznaczone jest na
obniżenie ogólnych kosztów rekolekcji, nie zaś na wsparcie uczestników w trudnej sytuacji
materialnej. Od tej zasady można odstąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Uczestników rekolekcji znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w pierwszym rzędzie
powinna wspomagać finansowo ich macierzysta wspólnota (parafialna, rejonowa lub diecezjalna w
zależności od zwyczaju przyjętego w danej diecezji).
§ 20
1. Centralna Diakonia Słowa organizuje wydawanie i dystrybucję materiałów formacyjnych Ruchu
Światło-Życie.
2. Wysokość nakładu poszczególnych materiałów oraz koszt ich druku i dystrybucji ustala Centralna
Diakonia Słowa w porozumieniu z odpowiedzialnymi za podmiot Ruchu, który inicjuje wydanie
materiałów, zaś zatwierdza Ekonom DIAKONII.
§ 21
1. Ogłoszenia publicznych zbiórek, zbiórek wewnętrznych, zbiórek celowych dokonują Moderator
Generalny i Ekonom DIAKONII z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanego podmiotu
Ruchu Światło-Życie. Zbiórka winna być przeprowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z 15
marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. nr 22, poz. 162 z pózn. zmianami).6
2. Zbiórki wewnętrzne mogą być ogłaszane również przez inne podmioty Ruchu Światło-Życie za
zgodą Ekonoma DIAKONII udzielaną po stwierdzeniu, że zbiórka nie narusza ustawy z 15 marca
1933 r. o zbiórkach publicznych.
3. Zgody nie wymagają zbiórki przeprowadzane na cele religijne, kościelną działalność
charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i
członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych oraz zbiórki
przeprowadzane w ramach zamkniętych spotkań i rekolekcji wśród ich uczestników.
§ 22
1. Wysokość składek członków DIAKONII określa Kongregacja Diakonii na wniosek Ekonoma
DIAKONII.
2. Moderatorzy diecezjalni Ruchu Światło-Życie przekazują Ekonomowi DIAKONII wpłaty na
realizację celów wskazanych w paragrafach 4 i 5 statutu DIAKONII proporcjonalne do ilości
uczestników oaz rekolekcyjnych organizowanych przez diecezję (z wyłączeniem rekolekcji
organizowanych przez Domowy Kościół). Wysokość wpłat określa Krajowe Kolegium
Moderatorów Ruchu Światło-Życie.
3. Skarbnicy Domowego Kościoła przekazują Ekonomowi DIAKONII na realizację celów
wskazanych w paragrafach 4 i 5 statutu DIAKONII środki pochodzące ze składek członków
Domowego Kościoła. Wysokość wpłaty, proporcjonalną do wysokości wpływów ze składek,
określa krąg centralny Domowego Kościoła.
§ 23
Dzierżawa, najem, użyczenie własności DIAKONII lub DIAKONII DIECEZJALNEJ winny być
dokonane w formie pisemnej z zachowaniem przepisów prawa polskiego. Jeśli powyższe umowy
mają obowiązywać ponad dwa lata, można je zawrzeć wyłącznie za zgodą odpowiednio Centralnej
Diakonii Jedności lub Diecezjalnej Diakonii Jedności. Umowy na czas krótszy zawiera się po
zasięgnięciu ich opinii.
Sprawozdania z zarządu dobrami doczesnymi
§ 24
1. Moderator Generalny i Ekonom DIAKONII składają co roku pisemne sprawozdanie z działalności
DIAKONII w sferze dóbr doczesnych Biskupowi Delegatowi sprawującemu nadzór nad
DIAKONIĄ w imieniu Konferencji Episkopatu Polski. Sprawozdanie to opracowuje Ekonom
DIAKONII.
2. Moderator Diecezjalny i Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ składają co roku pisemne
sprawozdanie z działalności DIAKONII DIECEZJALNEJ w sferze dóbr doczesnych Biskupowi
Diecezjalnemu. Sprawozdanie to opracowuje Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ.
3. Moderator diecezjalny diecezji, w której nie została powołana sekcja Stowarzyszenia DIAKONIA,
składa co roku pisemne sprawozdanie z działalności w sferze dóbr doczesnych Moderatorowi
Generalnemu.
§ 25
1. Ekonom DIAKONII składa co roku Centralnej Diakonii Jedności pisemne sprawozdanie z zarządu
dóbr doczesnych DIAKONII.
2. Ekonom DIAKONII składa informację o działalności DIAKONII w sferze dóbr doczesnych
każdorazowej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie.7
§ 26
Para Krajowa Domowego Kościoła składa co roku Moderatorowi Generalnemu pisemne
sprawozdanie finansowe Domowego Kościoła.
§ 27
1. Centralne diakonie specjalistyczne składają co roku pisemne sprawozdanie finansowe
Moderatorowi Generalnemu.
2. Moderator diecezjalny, biorąc pod uwagę rozwój oraz zakres działalności diecezjalnych diakonii
specjalistycznych, może zarządzić coroczne składanie przez nie pisemnych sprawozdań
finansowych.
§ 28
Para Diecezjalna Domowego Kościoła składa co roku Parze Krajowej Domowego Kościoła oraz
Moderatorowi Diecezjalnemu Ruchu Światło-Życie pisemne sprawozdanie finansowe Domowego
Kościoła w diecezji.
§ 29
1. Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ składa co roku Diecezjalnej Diakonii Jedności pisemne
sprawozdanie o działalności DIAKONII DIECEZJALNEJ w sferze dóbr doczesnych.
2. Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ składa informację o działalności DIAKONII
DIECEZJALNEJ w sferze dóbr doczesnych każdorazowej Diecezjalnej Kongregacji Diakonii
Ruchu Światło-Życie.
§ 30
Kopię sprawozdania, o którym mowa w paragrafie 24 ust. 2 Moderator Diecezjalny przekazuje
Moderatorowi Generalnemu.
§ 31
Sprawozdania, o których mowa w powyższych paragrafach składa się również w momencie
zakończenia posługi, przy czym ekonom składa je w momencie zakończenia posługi moderatora.
Sprawozdanie otrzymuje do wiadomości osoba przejmująca posługę.
§ 32
Jeśli roczny obrót danego podmiotu przekracza 30 tys. zł, sprawozdania wskazane w paragrafie 26
i 27 składa się co kwartał. Sprawozdanie kwartalne ma charakter sprawozdania cząstkowego,
Ekonom określa jego zakres.
§ 33
Wszyscy moderatorzy i odpowiedzialni Ruchu powinni regularnie, nie rzadziej niż raz do roku,
składać informację o zarządzie dobrami doczesnymi diakoniom lub członkom wspólnot, w których
pełnią odpowiedzialność.
§ 34
1. Ekonom DIAKONII na wniosek głównego księgowego ustala wzór zestawienia obrotów i sald
kont głównych i analitycznych.
2. Wszelkie zdarzenia finansowe związane z działalnością statutową DIAKONII w zakresie dóbr
doczesnych są księgowane według zasad przyjętych w planie kont określonym w powyższym
wzorze.8
Nieruchomości
§ 35
1. W nieruchomości będącej własnością DIAKONII lub używanej przez DIAKONIĘ na podstawie
umowy najmu, użyczenia lub innej umowy cywilnoprawnej Moderator Generalny po zasięgnięciu
opinii Ekonoma DIAKONII powołuje administratora.
2. W nieruchomości będącej własnością DIAKONII DIECEZJALNEJ lub używanej przez
DIAKONIĘ DIECEZJALNĄ na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innej umowy
cywilnoprawnej Moderator Diecezjalny po zasięgnięciu opinii Ekonoma DIAKONII
DIECEZJALNEJ powołuje administratora.
3. Zadaniem administratora jest troska o utrzymanie nieruchomości, zawarcie umów ubezpieczenia,
zachowanie jej substancji, gospodarowanie dochodami z nieruchomości, planowanie niezbędnych
inwestycji i gromadzenie na nie środków.
4. Administrator składa sprawozdania z zarządu nieruchomością w terminach wyznaczonych przez
Ekonoma.
§ 36
Dochody z nieruchomości są przeznaczone na utrzymanie nieruchomości oraz na wynagrodzenia
dla osób zatrudnionych w nieruchomości. Nadwyżkę dochodów można przeznaczyć wyłącznie na
realizację celów statutowych.
§ 37
Nieruchomość w Krościenku nad Dunajcem przy ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2, stanowiąca
Centrum Ruchu Światło-Życie nie podlega sprzedaży, darowiźnie lub zamianie.
§ 38
1. Nieruchomość w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jagiellońskiej 100 stanowi Centralny Dom
Rekolekcyjny Domowego Kościoła.
2. Administratora tej nieruchomości powołuje Para Krajowa Domowego Kościoła po zasięgnięciu
opinii Moderatora Generalnego i Ekonoma DIAKONII.
3. Nieruchomość ta nie podlega sprzedaży, darowiźnie lub zamianie.
§ 39
1. Decyzję o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości DIAKONII podejmują wspólnie Moderator
Generalny i Ekonom DIAKONII za zgodą Centralnej Diakonii Jedności.
2. Decyzję o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości DIAKONII DIECEZJALNEJ podejmują wspólnie
Moderator Diecezjalny i Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ za zgodą Diecezjalnej Diakonii
Jedności.
3. Jeśli zbywaną nieruchomością jest zainteresowana osoba prawna związana z Ruchem Światło-
Życie, zbycie nieruchomości powinno nastąpić na jej rzecz, o ile nie spowoduje to zbycia na
znacząco gorszych warunkach niż oferowane przez inny zainteresowany podmiot.
§ 40
Nieruchomości mogą być powierzane podmiotom Ruchu Światło-Życie. Decyzję o powierzeniu
Moderator Generalny lub Moderator Diecezjalny podejmuje po zasięgnięciu opinii odpowiednio
Centralnej Diakonii Jedności lub Diecezjalnej Diakonii Jedności. W decyzji o powierzeniu określa
się przeznaczenie nieruchomości, sposób gospodarowania i zarządzania nią oraz sposób powołania 9
administratora. Do powierzenia nieruchomości osobom prawnym związanym z Ruchem Światło-
Życie stosuje się paragraf 23.
Fundacje
§ 41
1. Fundacja „Światło-Życie” wspiera działalność Ruchu Światło-Życie poprzez zbieranie środków
materialnych.
2. W skład Rady Fundacji „Światło-Życie” wchodzi Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie,
Ekonom DIAKONII, Skarbnicy Domowego Kościoła. Pozostałych członków Rady Fundacji
Moderator Generalny powołuje po konsultacji z Ekonomem DIAKONII.
3. Roczne sprawozdanie Fundacji otrzymują do wiadomości członkowie Centralnej Diakonii Jedności.
§ 42
1. Decyzję o utworzeniu innych fundacji podejmuje Moderator Generalny po zasięgnięciu opinii
Centralnej Diakonii Jedności.
2. Po wyrażeniu opinii przez Centralną Diakonię Jedności Moderator Generalny za pośrednictwem
Biskupa Delegata zwraca się do Konferencji Episkopatu Polski o wyrażenie zgody na utworzenie
fundacji.
3. W statucie powoływanej fundacji należy zagwarantować DIAKONII decydujący wpływ na
powoływanie organów fundacji oraz ustalić, że nadzór nad działalnością fundacji sprawuje
DIAKONIA, a także że w razie likwidacji fundacji jej środki materialne przypadają DIAKONII.
§ 43
1. Utworzenie przez inne podmioty fundacji, która odwołuje się do Ruchu Światło-Życie lub
jakiejkolwiek jego części wymaga uzyskania zgody Moderatora Generalnego, udzielanej po
zasięgnięciu opinii Centralnej Diakonii Jedności.
2. W statucie powoływanej fundacji należy zagwarantować DIAKONII lub DIAKONII
DIECEZJALNEJ lub ewentualnie innej kościelnej osobie prawnej decydujący wpływ na
powoływanie organów fundacji oraz ustalić, że w razie likwidacji fundacji jej środki materialne
przypadają wskazanej w statucie kościelnej osobie prawnej.
Działalność gospodarcza i prawa autorskie
§ 44
1. Decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej podejmują wspólnie Moderator
Generalny i Ekonom DIAKONII po zasięgnięciu opinii Centralnej Diakonii Jedności oraz
doradców Ekonoma.
2. Zysk z działalności gospodarczej w całości przeznaczany jest na realizację celów statutowych
DIAKONII.
3. W odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej należy dochować
wszelkich wymogów określonych przez prawo polskie (prowadzenie dokumentacji wymaganej
przez ordynację podatkową, podleganie kontroli organów podatkowych, opłacanie podatku od
nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 45
Ekonom DIAKONII podpisuje umowę z autorami nowo tworzonych materiałów formacyjnych
Ruchu Światło-Życie o przekazaniu praw autorskich do tychże materiałów na rzecz DIAKONII.10
§ 46
1. Prowadzenie działalności gospodarczej lub komercyjnej opierającej się na korzystaniu z nazwy
Ruchu Światło-Życie lub jego symboli i znaków towarowych wymaga zgody Moderatora
Generalnego. Moderator udziela zgody po zasięgnięciu opinii Ekonoma DIAKONII.
2. Po uzyskaniu zgody Moderatora Generalnego Ekonom DIAKONII podpisuje umowę pomiędzy
DIAKONIĄ a zainteresowanym podmiotem, określającą warunki, czas korzystania oraz odpłatność.
3. Powyższe nie dotyczy wykorzystania nazwy lub symboli Ruchu Światło-Życie w działalności
naukowej lub publicystycznej, szczególnie związanej z jego prezentacją, choćby działalność ta
wiązała się z uzyskaniem wynagrodzenia ani też korzystania z symboli Ruchu jako swych znaków
przez osoby lub podmioty z nim związane, w działalności innej niż opisana w punkcie 1. Nie mogą
one jednak korzystać z symboli Ruchu w działalności, która nie ma nic wspólnego z
posłannictwem Ruchu.
Zasady zatrudniania pracowników DIAKONII
§ 47
Pierwszeństwo w uzyskaniu zatrudnienia w DIAKONII mają członkowie DIAKONII, w
szczególności członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.
§ 48
1. Decyzję o utworzeniu stanowiska pracy podejmuje ekonom DIAKONII, a w odniesieniu do
zatrudnienia w DIAKONII DIECEZJALNEJ, ekonom tejże DIAKONII DIECEZJALNEJ po
wysłuchaniu opinii osób odpowiedzialnych za podmiot Ruchu Światło-Życie, którego ta decyzja
dotyczy.
2. Decyzję o likwidacji stanowiska pracy podejmuje ekonom DIAKONII, a w odniesieniu do
zatrudnienia w DIAKONII DIECEZJALNEJ, ekonom tejże DIAKONII DIECEZJALNEJ po
wysłuchaniu opinii osób odpowiedzialnych za podmiot Ruchu Światło-Życie, którego ta decyzja
dotyczy.
§ 49
Decyzję o zatrudnieniu pracownika lub rozwiązaniu umowy o pracę podejmuje Moderator
Generalny w porozumieniu z Ekonomem DIAKONII, a w odniesieniu do zatrudnienia w
DIAKONII DIECEZJALNEJ, Moderator Diecezjalny w porozumieniu z Ekonomem DIAKONII
DIECEZJALNEJ.
§ 50
Zatrudniając pracownika, należy określić zakres jego obowiązków, sposób i sumę wynagrodzenia.
§ 51
1. DIAKONIA i DIAKONIA DIECEZJALNA jako pracodawca winny przestrzegać kodeksu pracy,
przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, przepisów
podatkowych.
2. Stosunki pracy należy kształtować uwzględniając potrzeby rodziny, uczciwe traktowanie
pracowników, szanując równouprawnienie kobiet i mężczyzn, dialog z pracownikami.
3. Pracownicy powinni otrzymywać godne wynagrodzenie, mieszczące się jednak w możliwościach
budżetu.
4. W przypadku redukcji miejsca pracy pierwszeństwo przed likwidacją miejsc i zwolnieniami
powinien mieć podział pracy. 11
Prowadzenie rachunków bankowych
§ 52
Obrót środkami finansowymi podmiotów działających w ramach struktur organizacyjnych
DIAKONII odbywa się, o ile to możliwe, za pośrednictwem rachunków bankowych.
§ 53
1. Podmioty działające w ramach struktur organizacyjnych DIAKONII korzystają z rachunków
bankowych utworzonych dla DIAKONII.
2. Podmioty działające w ramach struktur organizacyjnych DIAKONII DIECEZJALNEJ korzystają z
rachunków bankowych utworzonych dla DIAKONII DIECEZJALNEJ. Jeśli DIAKONIA
DIECEZJALNA nie posiada rachunków bankowych, korzystają z rachunków utworzonych dla
DIAKONII.
3 Decyzję o utworzeniu i zamknięciu rachunku podejmuje Ekonom na wniosek odpowiedzialnego
danego podmiotu.
§ 54
1. DIAKONIA może udostępniać rachunki bankowe (jako subkonta) dla innych osób prawnych
związanych z Ruchem Światło-Życie.
2. Decyzję o utworzeniu i zamknięciu rachunku podejmuje na wniosek odpowiedzialnego danego
podmiotu Ekonom DIAKONII, po uzyskaniu zgody Moderatora Generalnego.
§ 55
Nie wolno lokować środków finansowych DIAKONII w instrumenty finansowe wysokiego ryzyka
(np. akcje, udziały w funduszach inwestycyjnych).
Postanowienia końcowe
§ 56
Od wszystkich decyzji Ekonoma DIAKONII przysługuje prawo odwołania się do Moderatora
Generalnego, a od decyzji Ekonoma DIAKONII DIECEZJALNEJ prawo odwołania się do
Moderatora Diecezjalnego.
§ 57
Przepisy dotyczące DIAKONII DIECEZJALNEJ stosuje się odpowiednio do Ruchu Światło-Życie
w diecezji, w której nie powołano DIAKONII DIECEZJALNEJ.
§ 58
Niniejsze dyrektorium nie stosuje się do innych niż DIAKONIA lub DIAKONIA DIECEZJALNA
osób prawnych związanych z Ruchem Światło-Życie.
§ 59
Dyrektorium wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z wyjątkiem paragrafu 38, który wchodzi w
życie z dniem przeniesienia na DIAKONIĘ własności nieruchomości, której dotyczy oraz
paragrafu 41, który wchodzi w życie z dniem dokonania zmiany w statucie Fundacji „Światło-
Życie” umożliwiającej jego realizację.

Ostatnio modyfikowane: 26.09.2013 by tstempko