Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Oazy wakacyjne
[Bieżąca strona]  

Dane osobowe - KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., dalej: „Dekret”, przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekcja Diecezjalna Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” Archidiecezji Warszawskiej, z siedzibą w Milanówku, przy ulicy Szkolnej 7, 05-822 Milanówek (dalej: „Administrator”).

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: a) organizacji i prowadzenia rekolekcji Ruchu Światło-Życie oraz pracy w ciągu roku w Ruchu Światło-Życie; b) informowania o bieżących wydarzeniach Ruchu Światło-Życie; c) prowadzenia bazy członków, animatorów i odpowiedzialnych w Ruchu Światło-Życie w Diecezji Warszawskiej.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia), b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail), c) informacje o przeżytych rekolekcjach, d) informacje o przynależność do określonej diakonii lub o gotowości do określonej posługi (muzycznej, liturgicznej, itp.), e) informacje o wspólnocie, do której Pani/Pan należy, f) dane o członkach rodziny (dotyczy Domowego Kościoła) g) informacje o przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu, czyli Pani/Pana zgoda. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody, przy czym zgodę może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie;

5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą Administratora - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) Parafia, do której Pani/Pan należy, b) Wspólnota, do której Pani/Pan należy, c) Centrum Ruchu Światło-Życie d) Krajowe struktury Diakonii, w których Pani/Pan posługuje lub zamierza posługiwać.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, d) prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Dekretu, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelny Inspektorat Danych Osobowych).

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ostatnio modyfikowane: 09.06.2018 by Edyta